NỀN TẢNG SDDC

VMWARE CLOUD FOUNDATION – NỀN TẢNG SDDC HỢP NHẤT CHO ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY LAI

VMWARE CLOUD FOUNDATION LÀ GÌ? VMware Cloud Foundation là nền tảng SDDC hợp nhất của VMware dành cho môi trường điện toán đám mây lai. Dựa trên công nghệ ảo hóa máy chủ, lưu trữ và hạ tầng mạng của VMware, giải pháp này cung […]

View more