Software Define Infrastructure

Từ Software Define Infrastructure (SDI) đến AI Define Infrastructure (AIDI)

Nhu cầu tính toán ngày càng phức tạp, yêu cầu tự động hóa ngày càng cao trong thực tế đã bắt buộc các hệ thống phải thông minh hơn.  Các hạ tầng phần cứng truyền thống đã  bộc lộ quá nhiều rủi ro, hạn chế. […]

View more